Nyheder

Vigtig information !!


INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2023 I NORDJYSK VINTAGE MOTOR KLUB

I LOKALERNE I KLUBHUSET, FORCHAMMERSVEJ 5, AALBORG.

 

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 27. november 2023 kl. 19.00       

 

Program og dagsorden for generalforsamlingen er som følger, og afvikles i henhold til klubbens vedtægter:                                        

Velkomst

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Beretning fra udvalgene.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse og 1 bestyrelsessuppleant
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt.

 

Ad punkt 5:     Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen,

dvs. inden 13. november 2023.

 

Ad punkt 7:     På valg i år er til 2 års bestyrelsesarbejde:

                      Peter Adamsen

Christian Ibsen

Poul Erik Rask

Palle B. Christensen

På valg i år er til 1 års bestyrelsesarbejde:

Leif Røntved

                      Suppleant vælges for 1 år.

                       

Bemærk:

Kun adgang for medlemmer, der er kun stemmeret ved personligt fremmøde.

 

Traditionen tro er klubben efter generalforsamlingen vært ved et traktement.

 

HUSK:

 

Ønsker du at deltage i spisningen, er det nødvendigt med tilmelding.

Tilmelding skal være formanden i hænde senest 20. november 2023.

Peter Adamsen, tlf. 20934587 eller formand@nvmk.dk

 

NVMKs BESTYRELSE


Bestyrelses møde d. 10-5-23


Nicolaj Eising-Duun har pga. meget arbejde i udlandet, måtte trække sig fra bestyrelsen.

Rasmus Thrysøe fortsætter som sekretær.

derved bliver supleant Leif Røntved, indsat i bestyrelsen.


Kontingent 2023:

Så er vi godt i gang med årets 3. måned. Det betyder at alle burde have betalt deres kontingent for 2023.
Desværre skal vi igen minde rigtigt mange om det. For nærværende over 150 medlemmer!
eller sagt på en anden måde: Vi mangler mere end 75.000 kr i klubkassen!

Kontingentet er kun 500kr – for hele året.
betal via mobilepay: 69372 (NVMK – kontingent)
betal via Netbank, bankoverførsel eller bank til REG.NR 7446 KONTO NR 0001112521
betal direkte til kassereren Hans Mølbjerg
Du kan også ved kassereren få et gironummer  for indbetaling.

Oplys medlemsnavn og nummer (se bag på Hornet)

Vi har tidligere sendt rykkerbreve – det gør vi ikke mere – det er ganske enkelt for dyrt i porto

og alt for stor en arbejdsbyrde for kassereren.

                                                                                                                    Bestyrelsen NVMK
Under "Klub info" kan du læse beretningerne fra udvalgene.


Lokale siden er blevet opdateret


Kontakt siden er under opdatering med nye folk i bestyrtelsen og udvalg


Vedtægterne er endnu ikke blevet renskrevet, men kommer online så snart de er klar.